Privacyverklaring

fretan.nl©, demolition advice & cycling advice gevestigd aan Jonkerstraat 22 te 1738 BP Waarland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.fretan.nl
Jonkerstraat 22
1738BP Waarland
06 - 37563529
KvK 56498799

De Functionaris Gegevensbescherming van fretan.nl© is te bereiken via
fretan.nl@gmail.com en groo6990@planet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
fretan.nl© verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
1. Betrokkene: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
2. Opdrachtgever: bedrijfsnaam, adres organisatie, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer, KvK nummer, voor- en achternaam contactpersonen, e-mailadres contactpersonen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
fretan.nl© verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Het afhandelen van uw betaling.
2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
3. Om diensten bij u af te leveren.

Fretan.nl© verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
fretan.nl© neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
fretan.nl© bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Tenzij anders bepaald eindigt de bewaartermijn één jaar na het laatste contact met de betrokkene.

Delen van persoonsgegevens met derden
fretan.nl© verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
fretan.nl© gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door fretan.nl© en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fretan.nl@gmail.com of groo6990@planet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

fretan.nl© wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
fretan.nl© neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fretan.nl@gmail.com of groo6990@planet.nl.

© 2024 FRETAN.NL